Odměna advokáta

Odměna za právní služby je stanovena v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tariff). Odměna odráží zejména složitost a časovou náročnost případu a je sjednávána individuálně s ohledem na každý konkrétní případ.

Advokátní kancelář Mgr. Petry Krejčí není plátcem DPH.

Podle povahy poskytované právní služby může být odměna sjednána jako:

ÚKONOVÁ ODMĚNA

je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní. Fixní částka za jeden úkon je určena dohodou mezi advokátem a klientem nebo je stanovena přímo advokátním tarifem. Co se považuje za úkon právní služby je stanoveno v ust. § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (např. příprava a převzetí právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání u soudu, účast na soudním jednání apod.)

ČASOVÁ ODMĚNA

je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví a je stanovena hodinovou sazbou na základě dohody mezi advokátem a klientem

PEVNÁ (FIXNÍ) ODMĚNA

je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení buď smluvně nebo podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Pevnou odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti advokáta – např. v obchodním právu při založení společnosti s.r.o., družstva, obecně prospěšné společnosti a nadace, anebo v oblasti občanského práva a rodinného práva při dohodách o vypořádání společného jmění manželů, při sepisování smluv o převodu nemovitostí apod.

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

se může sjednat u klientů, kteří mají zájem o pravidelné poskytování právních služeb s paušální měsíční odměnou, což je pro klienty výhodnější, náklady na právní služby jsou v tomto případě nižší než u jednorázového poskytování právních služeb

Vedle odměny má advokát právo na úhradu hotových výdajů (soudní, správní a jiné poplatky, kolky, náklady na znalecké posudky, překlady, poštovní výdaje, cestovné apod.) a na náhradu za promeškaný čas.